Empire of the Lightning Lord DOTA 2

Empire of the Lightning Lord

  • کد محصول: محصول #920
  • موجودی: 1 عدد موجود است
قیمت 3,800 تومان
'Empire of the Lightning Lord' قابل استفاده توسط هیرو Razor
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Rings of the Lightning Lord
Plate of the Lightning Lord
Mask of the Lightning Lord
Empire of the Lightning Lord Loading Screen
Conduit of the Lightning Lord
Spark of the Lightning Lord